ඔබගේ විස්තර


මාලඹේ සහ ඒ අවට බෙදා හැරීම් සිදු කරයි.